АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА / ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА / ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Жалпы шарттар

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттығына кандидаттардың сайлау науқанын ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі онлайн- платформаны (интернет-алаң) www.alashorda.kz сайты бойынша  ұсынудың жалпы шарттары

«Әлихан» ЖК — alashorda.kz ақпараттық агенттіктің иесі (бұдан әрі-Сайт), «Қазақстан Республикасындағы          сайлау                                        туралы»                                             Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес 2023 жылғы «19» наурызға тағайындалған сайлауға қатысатын Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидаттарға партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша сайлау науқанын ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында Сайт алаңында сайлау алдындағы үгітті (бұдан әрі – үгіт материал) орналастырудың төлем мөлшері, шарттары

мен тәртібі туралы хабарлайды.

Общие условия

предоставления онлайн-платформы (интернет – площадей) по сайту www.alashorda.kz по информационному обеспечению избирательной кампании кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

ИП «Әлихан» — собственник информационного агентства alashorda.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет – площадей на Сайте для размещения предвыборной агитации (далее- агитационные материал) по информационному обеспечению избирательной кампании кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных

на «19» марта 2023 года.

 

Сайлау алдындағы үгіт Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша сағат нөлде аяқталады.

Сайт интернет-алаңды өтініш пен Сайт иесі мен кандидат арасында не кандидаттың уәкілетті өкілімен жасалатын шарт негізінде ұсынады. Үгіт материалдарының саны мен орналастыру кезеңі кандидаттың не оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар келісімшартта бекітіледі.

Өтініш кезектілік тәртібімен кандидаттардың өтініштерін тіркеу журналында әрбір жазбаша өтінішке өтініштің реттік нөмірі мен келіп түскен күнін көрсету арқылы тіркеледі.

Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуі тиіс:

1.  кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2.        кандидат    өкілінің          өкілеттігін растайтын          құжаттың көшірмесі;

3.  өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4.     келісімшарт жасайтын адамның өкілеттігін растайтын құжаттар.

Кандидаттардың үгіт материалдарын Сайтта орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің түсу тәртібімен не егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен жағдайда жеребе бойынша анықталады. Жеребе өткізу тәртібі мен шарттарын Сайт айқындайды.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов в депутаты Мажлиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1.     копия    документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2.     копия    документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3.     копия    удостоверения личности лица,     подающего заявление;

4.     документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность     размещения     на                           Сайте                           агитационных

материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления

 

Үгіт материалдары сайтқа орналастырылған күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Үгіт материалдарында қаржыландыру көздері туралы көрнекі ақпарат және ақпарат берген тұлғаның тегі болуға тиіс.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, оның ішінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы талаптарға сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген талаптар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті шарттың талаптары бұзылған жағдайда үгіт материалдарының сайт бетіндегі жариялануы жүргізілмейді не бұзушылық жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

Сайт үгіт материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы егер материалда республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгерту, тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынуды қоздыру, заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құралымдар құру идеялары туралы, басқа кандидаттардың ар- намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіру ақпараттары болған жағдайда.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген интернет-алаңды ұсыну шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Сайтом.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты размещения. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора сообщение на интернет-площадке агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Сайт вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут

 

Үгіт материалдарын сайттарында орналастыруға жазбаша өтініштер мына мекенжай бойынша қабылданады:

Астана қаласы, Есіл ауданы, Ш.Айтматов, 53 үй, 89 пәтер. Өтініштер күн сайын, жұмыс күндері, 09 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін қабылданады.

Факсимильді және интернет байланысы арқылы жазбаша өтініштер қабылданбайды.

Баннерге қойылатын техникалық талаптар келісімшарт жасасу барысында келісіледі.

Барлық материалдар «Материал төленді…… » белгісімен бірге жүреді.

Сайтта үгіт материалдарын орналастырғаны үшін төлем жасалған келісімшарт бойынша төлем шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сайт меншік иесі қойған төлем шоты негізінде жүзеге асырылады.

корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Письменные заявления на размещение на Сайте агитационных принимаются по адресу: город Астана, район Есилский, Ч.Айтматов, дом 53, кв 89. Заявления принимаются ежедневно, в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет- связи не принимаются.

Технические требования для баннера оговаривается в ходе заключения договора

Все материалы сопровождаются значком «Материал оплачен

……».

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

 

  • Байланыс телефоны:
  • 8-702-915-15-14
  • 8-707-915-15-14
  • 8-747-255-23-93

 

Сайтта үгіт материалдарын орналастыру құны/

Стоимость размещения агитационных материалов на Сайте составляет:

Материалдарды орналастыру /Размещение материалов

 

Сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру / Размещение предвыборных агитационных материалов Өлшем бірлік Единица расчета

бекіту

/закрепление

Есептеу бірлігінің құны,

теңге, ҚҚС-сыз

/Стоимость за единицу расчета,

тенге, без НДС

1 Басты беттегі дайын материал айдардағы бекітумен (бос орындары бар 3 500 таңбаға дейінгі материал, 4 фотосуретке дейін)

Готовый материал на Главной странице с закреплением в рубрике (материал до 3 500 знаков с пробелами, до 4 фото)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

 

50 000

2 Редакциялық журналист дайындаған мақаланы орналастыру (бос орындары бар 3500 таңбаға дейінгі материал, 4 фотосуретке дейін)

Размещение статьи подготовленной редакционным журналистом                                                              (материал до 3 500 знаков с пробелами, до 4 фото)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

 

 

70 000

3 Деректі фильмді дайындау және орналастыру, хронометраж 30 минутқа дейін / Подготовка и размещение документального фильма, продолжительность до 30 минут

(45 мың жазылушы бар ORDA LIFE ютуб каналы / Канал ORDA LIFE на YouTube с 45 тысячами подписчиков)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

 

 

500 000

4 Бейне сұхбатты дайындау және орналастыру, хронометраж 30 минутқа дейін / Подготовка и размещение видеоинтервью, хронометраж до 30 минут

(45 мың жазылушы бар ORDA LIFE ютуб каналы / Канал ORDA LIFE на YouTube с 45 тысячами подписчиков)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

300 000

 

 

 

5 Зум арқылы алған сұхбатты дайындау және орналастыру, хронометраж 30 минутқа дейін / Подготовка и проведение Zoom-интервью, хронометраж до 30 минут

(45 мың жазылушы бар ORDA LIFE ютуб каналы / Канал ORDA LIFE на YouTube с 45 тысячами подписчиков)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

 

150 000

 

 

6 Бейне сюжет дайындау және орналастыру, хронометраж 10 минутқа дейін / Подготовка и размещение видео сюжета, хронометраж до 30 минут

(45 мың жазылушы бар ORDA LIFE ютуб каналы / Канал ORDA LIFE на YouTube с 45 тысячами подписчиков)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

150 000

 

 

7 Бейне ролик дайындау және орналастыру, хронометраж 1 минутқа дейін / Подготовка и размещение видео ролик, хронометраж до 1 минут

(45 мың жазылушы бар ORDA LIFE ютуб каналы / Канал ORDA LIFE на YouTube с 45 тысячами подписчиков)

Қызмет/ Услуга

1 тәулік/ 1 сутки

 

100 000

 

Тиімді орналастыру/ Пакетное размещения

Материалдарды пакеттік орналастыру бойынша ұсыныс / предложение по пакетному размещению материалов
Қызмет атауы / наименование услуг БАҚ атауы

/Наименовани е СМИ

Орналастыру / место размещения Өлшем бірлік / единица

измерени я

Бағасы ҚҚС қосылмаған / стоимость без НДС Материал саны / количество материалов Жеңілдік

/ Скидка,

%

Жеңілдікпен бірлік құны / Стоимость

за единицу со скидкой

Барлығы / итого
Дайын материал мен мақаланы орналастыру / Размещение

Готового материала и статьи

www.alashorda.kz Басты бет / главная страница

 

 

 

 

 

Услуга / қызмет 30 000 5 0 30 000 150 000
Дайын материал мен видеосюжетті орналастыру / Размещение готового материала и видеосюжета/ ORDA LIFE ютуб каналы Басты бет / главная страница

 

Услуга / қызмет 100 000 5 0 100 000 500 000

 

 

Барлығы / итого

650 000

 

«Әлихан»   ЖК

директоры

 

 

 С.Қ. Жолдасбай